Statutul Asociatiei Rosenau Turism

STATUTUL

ASOCIATIEI ROSENAU TURISM

 

CAPITOLUL I: Denumire, sediu, durata, asociati

            Art. 1: Asociatia se constituie sub denumirea de ROSENAU TURISM si este infiintata prin hotararea membrilor fondatori cu ocazia adunarii de constituire.

           Art. 2: Asociatia ROSENAU TURISM este persoana juridica de la inscrierea ei la instanta de judecata competenta si nu are scop patrimonial.

           Art. 3: Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata.

       Art. 4: Sediul asociatiei este in Romania, Str. Republicii, nr. 13, Rasnov, jud. Brasov, Consiliul director avand posibilitatea sa-l schimbe ulterior.

            Art. 5: Asociatia are ca membrii fondatori pe numitii:

            1. STAKENBURG-GIURGI LILIANA

          2. UNGUREANU CONSTANTIN

            3. BONTA DANIELA-VIORICA

            4. ANDREI IONUT-JANET

            5. PREDA GEORGETA

 

            CAPITOLUL II: PATRIMONIUL

            Art. 6. Patrimoniul initial al Asociatiei este in cuantum de 1.850 lei, integral si in numerar , provenit din aportul in bani al asociatilor.

            Pentru desfasurarea activitatii, Asociatia va deschide conturi in lei si in valuta la unitatile bancare.

            Patrimoniul initial se poate completa in conditiile legii prin : cotizatiile membrilor in cuantumul stabilit de Adunarea Generala, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legale, venituri realizate din activitati economice directe, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, achizitii proprii, sponsorizari, donatii din tara si strainatate, beneficiul realizat de societati infiintate de Asociatie, alte venituri prevazute de lege.

 

            CAPITOLUL III: SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

            Art. 7: Asociatia isi desfasoara activitatea in afara sferei politice, sindicale sau religioase.

            Scopul Asociatiei este promovarea si dezvoltarea durabila a turismului din zona Transilvaniei, prin realizarea urmatoarelor obiective:

-          conservarea, protejarea, promovarea si valorificarea patrimoniului natural, cultural si uman

-          reprezentarea ÅŸi apărarea intereselor membrilor săi, în spiritul scopului propus, în faÅ£a autorităţilor publice ÅŸi a instituÅ£iilor cu care vin în contact.

-          Organizarea de mese rotunde de informare ÅŸi îndrumare cu participarea instituÅ£iilor de reglementare din domeniile conexe.

-          Organizarea de cursuri de formare ÅŸi perfecÅ£ionare pentru membrii AsociaÅ£iei ÅŸi pentru terÅ£i.

-          Organizarea de seminarii, colocvii, forumuri pe tema dezvoltării durabile a turismului.

-          Crearea unui centru de consultanţă ÅŸi formare regional în domeniul dezvoltării durabile ÅŸi a turismului.

-          Crearea unei reÅ£ele de pensiuni, moteluri, hoteluri ÅŸi hostels turistice în baza unei cărÅ£i de etică ÅŸi calitate ale cărei criterii vor include normele obligatorii date de reglementările naÅ£ionale.

-          Crearea unei centrale de rezervare ÅŸi promovare a ofertei turistice ÅŸi a unor puncte de informare turistică zonale.

-          Participarea la târguri, saloane ÅŸi expoziÅ£ii naÅ£ionale ÅŸi internaÅ£ionale pentru promovarea ÅŸi valorificarea ofertei turistice, a meÅŸteÅŸugurilor ÅŸi obiceiurilor populare tradiÅ£ionale.

-          Crearea de materiale publicitare unitare ÅŸi reprezentative pentru întreaga zonă.

-          Crearea ÅŸi impunerea unei mărci a turismului transilvan.

-          Organizarea de ÅŸantiere, universităţi de vară ÅŸi seminarii pentru protejarea siturilor naturale ÅŸi istorice.

-          Crearea de parteneriate cu asociaÅ£ii ÅŸi instituÅ£ii de profil din Å£ară ÅŸi din străinătate.

-          Aderarea la reÅ£ele sau federaÅ£ii naÅ£ionale ÅŸi internaÅ£ionale de profil.

-          Crearea unui fond de susÅ£inere financiară a membrilor în proiecte de amenajare sau ameliorare a acomodaÅ£iilor turistice, în mod special a celor cu caracter de patrimoniu.

-          ÃŽntocmirea de proiecte pentru accesarea fondurilor de dezvoltare europene ÅŸi naÅ£ionale.

-          ÃŽnfiinÅ£area de societăţi comerciale care vor susÅ£ine prin profitul rezultata scopurile AsociaÅ£iei.

-          Organizarea de manifestari culturale, artistice si sportive in vederea punerii in valoare a potentialului turistic al orasului Rasnov.

 

CAPITOLUL IV: DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Art. 8: Membrii fondatori ai prezentei asociaţii sunt persoanele mai sus identificate care de bunăvoie şi în deplină cunoştinţă a prevederilor legale consimt la înfiinţarea Asociaţiei ROSENAU TURISM.

Asociatia este compusa din membri activi, membri simpatizanti si membri de onoare.

Calitatea de asociat se dobândeşte prin libera manifestare de voinţă a persoanei interesate.

Calitatea de membru al Asociaţiei este personală şi inalienabilă, ea nu poate trece la succesori.

Pot fi membrii ai Asociaţiei persoane fizice şi juridice care îşi exprimă acordul cu prezentul statut, se obligă să-l respecte şi să participe la realizarea scopului şi a obiectivelor Asociaţiei. Membrii Asociaţiei pot fi sau nu proprietari de acomodaţii turistice (persoane fizice şi juridice autorizate).

Calitatea de membru activ si cea de membru simpatizant se dobândeşte ca urmare a aprobării cererii de aderare adresată Consiliului Director, validată de Adunarea Generală si dupa achitarea taxei de inscriere.Taxa de inscriere este stabilita in Regulamentul de Ordine Interioara al asociatiei si este diferentiata in functie de calitatea de membru activ sau simpatizant.

În cazul neprezentării la vot un membru activ al Asociaţiei poate fi reprezentat de către oricare alt membru activ printr-o procură scrisă. Un membru activ al Asociaţiei nu poate cumula mai mult de două împuterniciri pentru reprezentare la vot.

Calitatea de membru al Asociaţiei nu dă automat dreptul de membru al reţelei turistice decât în condiţiile îndeplinirii standardelor impuse de reţea.

Art. 9: Calitatea de membru activ al Asociaţiei se pierde:

a.       prin retragere, pe bază de cerere

b.      prin excludere validată de Adunarea Generală pentru:

-          abateri morale grave

-          producerea de prejudicii morale ÅŸi materiale AsociaÅ£iei

-          angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin statutului

-          neplata cotizaÅ£iei în termen de 6 (ÅŸase) luni de la termenul scadent

-          absenÅ£a de la mai mult de trei convocări consecutive ale Adunării Generale.

c.       prin radiere, în urma pierderii capacităţii civile sau a decesului.

Calitatea de mambru simpatizant al asociatiei se pierde :

a.       prin retragere, pe bază de cerere

b.      prin excludere validată de Adunarea Generală pentru:

-          abateri morale grave

-          producerea de prejudicii morale ÅŸi materiale AsociaÅ£iei

-          angajarea persoanei respective în activităţi ce contravin statutului

c.       Prin radiere, în urma pierderii capacităţii civile sau a decesului.

 

 

Pierderea calităţii de membru activ sau membru simpatizant  se aprobă de Consiliul Director ÅŸi se ratifică de Prima Adunare Generală a AsociaÅ£iei.

Pierderea calităţii de membru nu dă dreptul la pretenţii asupra contribuţiei aduse sau asupra patrimoniului Asociaţiei.

Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei prin excludere conform art. 9, lit. b, implică pierderea drepturilor şi obligaţiilor conferite de calitatea de membru al acestei asociaţii.

Art. 10: Asociaţiei poate avea şi membrii de onoare, propuşi de Consiliul Director şi validaţi de Adunarea Generală, dintre persoanele care au o contribuţie deosebită în realizarea scopului Asociaţiei.

 

CAPITOLUL V: DREPTURILE ÅžI OBLIGAÅ¢IILE MEMBRILOR

 

Art. 11: Membrii activi ai asociaţiei au dreptul:

a. să participe la luarea deciziilor prin vot liber. Fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul la un singur vot.

b.      să-ÅŸi depună candidatura pentru a fi aleÅŸi în organele de conducere;

c.       să fie informaÅ£i conform prevederilor statutului ÅŸi a altor reglementări interne asupra deciziilor adoptate;

d.       să conteste în condiÅ£iile statutului ÅŸi ale legilor în vigoare decizii ale organelor AsociaÅ£iei;

e.       Sa fie espusi in materialele publicitare , brosuri siter-ul asociatiei si orice material promotional executat de Asociatia Rosenau Turism, cu date de contact si poze in functie de desingul stabilit si dupa ce membrul activ a achitat costurile suplimentare aferente.

Membrii simpatizanti ai asociaţiei au dreptul:

a.       să participe la luarea deciziilor, insa fara a avea drept de vot.

b.      sa propuna actiuni noi ale asociatiei.

b.      sa nu aiba prezenta obligatorie la sedinte.

c.        să fie informati de programarea sedintelor Adunari Generale si de actiunile hotarate de catre Adunarea Generala.

d.      sa fie espusi in materialele publicitare , doar cu numele sau denumirea si dupa ce au achitat costurile suplimentare aferente

Informatiile catre toti membrii asociatiei ( activi si simpatizanti ) vor fi tansmise prin posta electronica ( e-mail ) sau telefonic .

Art. 12: Membrii activi ai asociaţiei au obligaţia:

a. să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut şi toate deciziile adoptate de asociaţie

b. să participe la toate şedinţele şi acţiunile la care sunt convocaţi da către Consiliul Director

c.       să plătească cotizaÅ£ia ÅŸi alte contribuÅ£ii hotărâte de AsociaÅ£ie.

d.      sa fie implicati in toate activitatile stabilite de Adunarea Generala.

e.       sa mentina statutul de membru activ timp de 12 luni dupa aparitia intr-un material publicitar  cu toate datele de contact.

Membrii simpatizanti ai asociatiei au obligatia :

a.       să cunoască ÅŸi să respecte prevederile prezentului statut ÅŸi toate deciziile adoptate de asociaÅ£ie

b.      sa plateasca o cotizatie minima stabilita de catre Adunarea Generala conform Regulamentului de Ordine Interioara.

 

 

 

CAPITOLUL VI: ATRIBUÅ¢IILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ÅžI CONTROL ALE ASOCIAÅ¢IEI

 

Art. 13: Organele de conducere ale Asociaţiei sunt:

-          Adunarea generală a asociaÅ£ilor

-          Consiliul Director

-          Cenzorul, sau după caz , comisia de cenzori

Art. 14: Atribuţiile Adunării Generale ale asociaţiei sunt:

a.       stabilirea strategiei ÅŸi a obiectivelor generale ale AsociaÅ£iei

b.      aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli ÅŸi a bilanÅ£ului contabil

c.       alegerea ÅŸi revocarea membrilor Consiliului Director. Alegerile se realizează prin depunere de candidaturi ÅŸi vot secret;

d.      alegerea ÅŸi revocarea cenzorului;

e.       înfiinÅ£area de filiale în condiÅ£iile legii;

f.       modificarea sau completarea statutului;

g.      dizolvarea sau lichidarea AsociaÅ£iei, precum ÅŸi stabilirea destinaÅ£iei bunurilor rămase după lichidare, în conformitate cu reglementările în vigoare;

h.      stabilirea cotizaÅ£iei lunare plătite de asociaÅ£i;

i.        analizează activitatea AsociaÅ£iei;

j.        dizolvarea ÅŸi lichidarea AsociaÅ£iei, precum ÅŸi stabilirea destinaÅ£iei bunurilor rămase după lichidare;

k.      orice alte atribuÅ£ii prevăzute în lege sau în statut.

Adunarea generală este statutar constituită în prezenţă de 3 /4 din numărul delegaţilor cu drept de vot. Adunarea generală poate fi convocată în mod extraordinar de către preşedintele Asociaţiei dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor Asociaţiei.

Adunarea Generală se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi al cenzorului. Convocarea va avea loc obligatoriu în cazurile prevăzute în prezentul statut, oricând se va hotărî de Consiliul Director şi oricând i se va cere în scris şi motivat Consiliului Director al Asociaţiei, de cel puţin o treime din numărul membrilor activi.

Convocarea va trebui să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.

În afara cazurilor urgente constatate de Consiliul Director, ea trebuie să fie comunicată cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de data convocării.

Toţi membrii activi au drept de vot egal. Nu se va putea lua nici o decizie decât dacă vor fi răspuns convocării cel puţin 50% plus unu (majoritatea simplă) din numărul membrilor activi.

La a doua convocare, se va putea decide cu cel puţin 2 /3 plus unu, din numărul celor prezenţi, oricare ar fi numărul membrilor activi.

Deciziile pentru dizolvarea Asociaţiei sau transformarea scopului Asociaţiei trebuie să întrunească cel puţin două treimi din numărul total al membrilor activi.

Propunerile sau actele în scris fără deliberare, vor avea putere de decizie, dacă vor fi semnate de unanimitatea membrilor activi.

Membrul activ , care într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii, rudele în linie colaterală , până la gradul al patrulea inclusiv, afinii sau angajaţii, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Membrul activ care încalcă dispoziţiile alineatului de mai sus, este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă, fără votul său, nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Consiliul Director, asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

Consiliul Director este compus din sapte membrii aleşi de Adunarea Generală şi are un mandat de 2 ani.

Consiliul director are urmatoarea componenta : presedinte, prim-vicepresedinte 3 ( trei ) vicepresedinti, secretar, casier.

Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi de Adunarea Generală înainte de expirarea mandatului şi pot candida pentru un nou mandat.

Consiliul Director îşi elaborează un regulament intern de funcţionare. Nu poate fi membru în Consiliul Director o persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic.

Deciziile Consiliului Director sunt valide dacă au fost prezenţi cel puţin 2 /3 plus unu din membrii săi.

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

- prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi calendarul proiectelor Asociaţiei.

-          încheie acte juridice în numele ÅŸi pe seama AsociaÅ£iei.

-          aprobă organigrama ÅŸi politica de personal ale AsociaÅ£iei;

-          îndeplineÅŸte orice alte atribuÅ£ii stabilite de Adunarea Generală;

-          asigură aplicarea hotărârilor Adunării Generale ÅŸi supraveghează respectarea de către toÅ£i membrii a statutului AsociaÅ£iei;

-          aprobă regulamentul de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a AsociaÅ£iei ÅŸi, după caz ÅŸi a organelor ierarhice superioare, propunerile privind înfiinÅ£area, fuzionarea, schimbarea de denumire;

-          discută ÅŸi prezintă spre aprobare Adunării Generale a AsociaÅ£iei, proiectele, programele ÅŸi planurile de activitate ale AsociaÅ£iei;

-          discută ÅŸi aprobă ordinea de zi ÅŸi materialele care se prezintă în Adunarea Generală, asigură convocarea acesteia în condiÅ£iile ÅŸi termenele prevăzute în statutul AsociaÅ£iei;

-          sancÅ£ionează pe cei care comit abateri;

-          analizează periodic activitatea economico-financiară a AsociaÅ£iei;

-          aprobă orice alte atribuÅ£ii stabilite prin statut.

 

CAPITOLUL VII: CENZORUL ASOCIAÅ¢IEI

 

Art. 15: Cenzorul nu poate fi membru în Consiliul Director.

Art. 16: Cenzorul este ales şi revocat de Adunarea Generală a asociaţilor.

Art. 17: Cenzorul are următoarele atribuţii:

a.       verifică modul în care este administrat patrimoniul AsociaÅ£iei;

b.      întocmeÅŸte rapoarte ÅŸi le prezintă Adunării Generale;

c.       poate participa la ÅŸedinÅ£ele Consiliului Director fără drept de vot;

d.      are atribuÅ£ii stabilite de Adunarea Generală.

 

CAPITOLUL VIII: DIZOLVAREA ASOCIAÅ¢IEI

 

Art. 18: Asociaţia se dizolvă de drept prin hotărâre judecătorească sau prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 19: Asociaţia se dizolvă de drept prin:

-realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

-          imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul AsociaÅ£iei, dacă această AsociaÅ£ie durează de mai mult de un an de la data la care potrivit statutului Adunarea Generală sau, după caz Consiliul Director trebuia constituit;

-          reducerea numărului de asociaÅ£i sub limita fixată de lege dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 (trei) luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârii Judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 20: Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:

-          când scopul sau activitatea AsociaÅ£iei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

-          când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

-          când AsociaÅ£ia a devenit insolvabilă;

-          dacă AsociaÅ£ia desfăşoară activităţi pentru care potrivit legii sunt necesare autorizaÅ£ii administrative prealabile, fără a le fi obÅ£inut.

Instanţa competentă este Judecătoria în circumscripţia căreia Asociaţia îşi are sediul.

 Art. 21: AsociaÅ£ia se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale a asociaÅ£ilor.

În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 22: În caz de dizolvare a Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător, conform următoarei proceduri, respectiv printr-un protocol de predare-preluare în termen de 3 luni de la data lichidării Asociaţiei.

Predarea acestor bunuri se va face în condiţiile art. 60 , alin 3, din OG nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii de către lichidator conform ultimei hotărâri a Adunării Generale prin care s-a hotărât dizolvarea.

 

CAPITOLUL IX: LICHIDAREA

 

Art. 23: În cazul dizolvării mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.

Art. 24: ÃŽn cazul dizolvării AsociaÅ£iei prin hotărâre a Adunării Generale a asociaÅ£ilor, lichidatorii vor fi  numiÅ£i prin hotărârea de dizolvare sub sancÅ£iunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

Art. 25: Imediat după intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.

Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

Art. 26: Lichidatorii sunt obligaţi să continue operaţiunile juridice în curs , să încaseze creanţele, să plătească creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi, care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 27: În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 (şase) luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei.

Art. 28: Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 29: Atât faţă de Asociaţie cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art. 30: După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul registrul-jurnal şi un memorandum declarând operaţiunile de lichidare la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de 2 luni de la terminarea lichidării.

Art. 31: Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea bilanţului nu se înregistrează ici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea Judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei lichidate.

Numai după aceasta, lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 32: Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula de orice persoană interesată la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află sediul Asociaţiei lichidate. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Art. 33: Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor în condiţiile prevăzute la art. 69 din O.G. nr. 26/2000 şi art. 49 din prezentul statut, prin care se atestă descărcarea de obligaţiile asumate.